Суббота, мая 25, 2019

Локализация (языки)

Логотип

логотип ФМТМС

Махноносов Денис Витальевич

Рейтинг:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

mdv

Заместитель декана

по работе с студентами дневной и дистанционной формы обучения,

кандидат экономических наук, доцент

МАХНОНОСОВ ДЕНИС ВИТАЛЬЕВИЧ

Науковий ступінь
кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04  –  Економіка та управління підприємствами

Посада
доцент кафедри маркетингу і комерційної діяльності

Навчання
- у 1996 році закінчив СШ № 68 м. Донецька.
- у 2001 році закінчив Донецький державний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановького за спеціальністю „Маркетинг” і отримав диплом з відзнакою.
- з 2001 року по 2004 рік навчався в аспірантурі з відривом від роботи. 
- 29 березня  2011 р. було захищено дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування інтегрованої системи управління якістю продукції малих підприємств» за спеціальністю 08.00.04  –  Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), науковий керівник - Шубін Олександр Олександрович, доктор економічних наук, професор
- 31 травня 2011 р. було присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальністю економіка та управління національним господарством.

- з 2004 року і до теперішнього часу працює на кафедрі маркетингу і комерційної справи  Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.
- з 2013 р. виконує обов’язки заступника декана ФМТМС.                                                                 Наукові дисципліни, що викладаються:
«Торгівельне підприємництво», «Інтернет маркетинг», «Бенчмаркинг», «Тара і упаковка»,  «Реклама і  зв’язки з громад кістю в Інтернет»


Основні публікації:
Монографія за результатами дисертаційного дослідження: Формування інтегрованої системи управління якістю продукції малих підприємств. [Монографія] / О.О. Шубін, Д.В. Махноносов - М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського;  Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 204 с.

Приймав участь у  колективних монографіях:
-    Маркетинг-менеджмент: новые решения / Под. ред. А.А.Шубина. – Донецк: ДонНУЭТ, 2007. – С. 187-213
-    Ринок непродовольчих товарів України: реалії та перспективи: монографія: в 3 т./ кол. авт.:  О.О. Шубін, О.М. Азарян та ін..; за наук. ред. О.О. Шубіна; М-во освіти і науки України. Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010. – Т.2. – 528 с.
-    О.О. Шубін, О.М. Азарян, Д.В. Солоха, О.В. Бєлякова та ін. Потенціал регіону: вектори формування та використання. Монографія. – Донецьк: СПДЩ Купріянов В.С., 2011 – 658 с. 
-    Украина и её регионы на пути к инновационному обществу: монография: [в 4 т.] / [И.П. Булев, В.И. Дубницкий, Е.М. Азарян и др.]; под общ. ред. В.И. Дубницкого и И.П.Булеева; НАН Украины. Ин-т экономики промышленности; Донецкий экономико-гуманитарный институт; Академия экономических наук Украины. – Донецк: Юго-Восток, 2011. Т.2 – 2011. – 532 с.

Приймав участь у виданні підручника з грифом МОН  «Промисловий маркетинг» - § 2.13 та 5.1 (Промисловий маркетинг: підручник: у 2т./за заг. ред. д-ра екон. наук, професора О.О.Шубіна. – К.:ВД «Студцентр». – 2011. – Т.1. – 528 с.)

Статті у фахових виданнях
- «Удосконалення національних систем стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції в Україні» Торгівля і ринок Украіни: тем. зб. наук. пр. з проблем торгівлі і громад. харчування. / ДонНУЕТ – Донецьк, 2002. – Вип. 13, т. 2 – С. 127 – 132.
- «Реалізація системно-комплексного підходу до управління якістю продукції в Україні» Торгівля і ринок Украіни: тем. зб. наук. пр. з проблем торгівлі і громад. харчування. / ДонНУЕТ – Донецьк, 2002. – Вип. 13. - Вип. 13,  т. 2 . - 2002 . - С.61-67
- «Сучасні підходи до управління якістю та забезпечення конкурентоспроможності» Вісник Донецького університету. Серія В. Економіка і право. – 2002. - № 2-1. С. 11-16
- «Концепція розробки стандартів, які регламентують вимоги екологічної безпеки» Торгівля і ринок України: тем. зб. наук. пр. з проблем торгівлі і громад. харчування. – Донецьк, 2003. – Вип. 15,  т. ІІ.  – С. 70 – 74.
- «Практичні аспекти реалізації принципів системи управління якістю на ТОВ «АлМар-Пласт» Торгівля і ринок Украіни: темат. зб. наук. пр. Донецьк, 2004. – Вип. 16, т. ІІ – С. 250-255.
- «Особливості розробки та впровадження систем управління якістю на малих підприємствах» Торгівля і ринок Украіни: тем. зб. наук. пр. Донецьк, 2004. – Вип. 18.  – С. 180-185.
- «Про національну політику сприяння якості продукції в Україні» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 жовтня 2002 року „Товари ХХІ століття”/ РВВ ПУСКУ, Полтава. 2002.- Ч.І. - С. 30 – 32
- «Методологічні аспекти удосконалення процесів системи управління якістю на малому підприємстві» Торгівля і ринок Украіни: темат. зб. наук. пр./Донецьк, 2006. – Вип. 22. - С. 372-377.
- «Забезпечення якості продукції на основі партнерства зі споживачем в умовах взаємозв'язку критеріїв конкурентоспроможності та  якості»      
- «Уровень неопределённости и затраты на качество: целесообразность «Цикла Деминга» в управлении качеством на малом промышленном предприятии» Економічний простір: збірник наукових праць. / ПДАБА, - №37. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 202 - 215
- «Оцінка стану, конкурентних переваг та тенденцій розвитку європейського ринку пвх-вікон» Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки  / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Донецьк, 2010. - Вип. 2 (32). С. – 22-27.
- «Проблеми управління якістю  в умовах  ринкової  конкуренції  в сфері  малого бізнесу» Торгівля і ринок Украіни: тем. зб. наук. пр./ ДонНУЕТ,
Донецьк, 2010. - Вип. 29. – С. 3-11.

Матеріали наукових конференцій:
- «Вопросы систем менеджмента качества в сфере малого бизнеса» Das management. – 2010. - № 4 (07-09). – С.93 - 94.
- «Розвиток взаємовідносин постачальник-споживач з точки зору забезпечення якості продукції» Управління організацією: регіональні аспекти: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. 12-13 квітня 2002 р. / За ред. В.Г.Герасимчука. – К.: ІВЦ „Видавництво „Політехніка”, 2002. – С. 37
- «Вдосконалення систем управління якістю на базі стандартів ISO 9000: 2000» Міжнародна науково-практична конференція „Управління підприємствами: проблеми та шляхи їх вирішення”: матеріали конференції – Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. т.1. - С. 216-218.
- «Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств в умовах ринкового реформування економіки» Європейський вибір України: проблеми теорії та практики реалізації: міжнародна науково-практична конференція: Тези доповідей. – Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2003. - С. 51 – 52
- «Особливості розробки та впровадження систем управління якістю на малих підприємствах (на прикладі ТОВ “АлМар-Пласт”) м. Донецьк» Товарознавство та ринок споживчих товарів у 3-му тисячолітті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції /  ДонДУЕТ – Донецьк, 2004. - С. 137 - 138
- «Менеджмент якості, орієнтований на споживачів» Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта 2004”. Дніпропетровськ, 2004. - Том 15. Маркетинг та менеджмент. – С.18-19
- «Про необхідність застосування концепції Шість Сігм на ТОВ “АлМар-Пласт”» Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень 2005”.– Дніпропетровськ, 2005. т. 16. Економіка підприємства. - С. 63 - 65
- «Прогнозування напрямів підвищення результативності систем управління якістю на малих підприємствах» Вісник Київського національного університету технологій та дизайну: збірник наукових праць ювілейної міжнародної конференції „Інноваційні технології – майбутнє України”. Київ: Київський національний університет технологій та дизайну. - 2005. - № 5 (25). – т. 2.  – С.106 – 108.
- «Процесний підхід при впровадженні системи управління якістю на ТОВ „Алмар-пласт”» Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: збірник тез міжвузівської науково-практичної конференції, 13-14 квітня 2006 року / НУВГП. – Рівне, 2006. - С. 116 - 117
- «Непрерывное совершенствование системы управления качеством на малом предприятии как объективная необходимость» Третья  Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании», Днепропетровск – Варна – Техн. ун-т- Варна. – Днепропетровск: Фортуна, 2007. – С. 604-607
- «Принципи управління якістю та їх трансформування» Проблеми розвитку и впровадження систем управління якістю в регіоні: Матеріали 5-ої Регіональної науково-практичної і студентської  конференції. Донецьк: ДонНТУ,  2008. – С. 65-68.
- «Особливості оцінки стійкості функціонування суб’єктів малого підприємництва» Соціальні, фінансові та економічні основи ефективної політики держави в умовах глобалізації світової економіки: Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених  / Заг. ред. д.е.н., професора Дубницького В.І. – Донецьк, 2010. – Ч1. – С.139 – 142.

- «Національна політика якості, як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на всесвітньому ринку» 
Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених „Україна-Словаччина: фактори, проблеми і особливості глобалізації світової економіки” Том ІІ  – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. - С.137-138
- «Малий бізнес в умовах глобалізації економіки» Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених „Україна-Словаччина: фактори, проблеми і особливості глобалізації світової економіки”/ ДонНУЕТ. - Донецьк, 2010. – т. ІІ.  – С. 138 - 140