Баширов Ислам Халидович

bih

Декан факультета маркетинга, торговли и таможенного дела,

академик Академии экономических наук Украины,

академик Академии технологических наук Украины, профессор

БАШИРОВ ИСЛАМ ХАЛИДОВИЧ

Освіта та кваліфікація

вища освіта, кваліфікація - товарознавець вищої кваліфікації

 

Наукові інтереси. 

- дослідження вектора торгівельних процесів в маркетинговому полі; 

- усунення консерватизму мислення і недоліків в розвитку науки про торгівлю; 

- обгрунтування єдності маркетингового і комерційного підходів для підвищення результативності торгівельної сфери;

- адаптації наукових положень до діяльності торгівельних підприємств; 

- впровадження в торгівлі маркетингу, наукове обгрунтування неадекватності понять комерції і торгівлі; 

- дослідження нових тенденцій в торгівлі і маркетингу.

 

Науковий ступінь та спеціальність

кандидат економічних наук, 7.050108 „Маркетинг”

 

Вчене звання

професор кафедри маркетингу і комерційної справи; доктор філософських наук

 

Членство в академіях наук

Академік Академії економічних наук

Академік Академії технічних наук

Наукові дисципліни, що викладаються

7.050108 «Маркетинг»

7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність»

7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі»

 

Основні публікації

27 підручників, з них:

1. Маркетинг. - К.:НМЦВО МОіН України: Студцентр, 2003. - 400с.

 6 посібників з грифом МОН, з них:

1. Маркетинг: принципи та функції: навч. посіб. для вищ. навч. закл. - К.:НВФ "Студцентр", 2001. - 320с.

2. Бевзенко В. Ф. Баширов І.Х. Мир маркетинга. - Донецк, 2003. - 200 с.

3. Чернега О. Б., Баширов И.Х. Организация внешней торговли: учеб. пособие для вузов. - Донецк: ООО "Юго-Восток, Лтд", 2006. - 248с.

43 методичні рекомендації, з них:

1. Баширов І. Х. Методичні рекомендації щодо впровадження педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчання. - Донецьк, 2004. - 81с.

2. Баширов І. Х. Основи комерційної діяльності: метод. рек. для самост. вивч. курсу для студ. ФЕУМВ та ФМТМС ден. та заоч. форм навч. - Донецьк, 2005. - 1 дискета

3. Робоча програма стажування магістрів на базі бакалаврів і спеціалістів факультету "Маркетингу, торгівлі та митної справи", спеціальності 8.050108 "Маркетинг". - Донецьк, 2005. - 1 діскета

Махноносов Денис Витальевич

mdv

Заместитель декана

по работе с студентами дневной и дистанционной формы обучения,

кандидат экономических наук, доцент

МАХНОНОСОВ ДЕНИС ВИТАЛЬЕВИЧ

Науковий ступінь
кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04  –  Економіка та управління підприємствами

Посада
доцент кафедри маркетингу і комерційної діяльності

Навчання
- у 1996 році закінчив СШ № 68 м. Донецька.
- у 2001 році закінчив Донецький державний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановького за спеціальністю „Маркетинг” і отримав диплом з відзнакою.
- з 2001 року по 2004 рік навчався в аспірантурі з відривом від роботи. 
- 29 березня  2011 р. було захищено дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування інтегрованої системи управління якістю продукції малих підприємств» за спеціальністю 08.00.04  –  Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), науковий керівник - Шубін Олександр Олександрович, доктор економічних наук, професор
- 31 травня 2011 р. було присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальністю економіка та управління національним господарством.

- з 2004 року і до теперішнього часу працює на кафедрі маркетингу і комерційної справи  Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.
- з 2013 р. виконує обов’язки заступника декана ФМТМС.                                                                 Наукові дисципліни, що викладаються:
«Торгівельне підприємництво», «Інтернет маркетинг», «Бенчмаркинг», «Тара і упаковка»,  «Реклама і  зв’язки з громад кістю в Інтернет»


Основні публікації:
Монографія за результатами дисертаційного дослідження: Формування інтегрованої системи управління якістю продукції малих підприємств. [Монографія] / О.О. Шубін, Д.В. Махноносов - М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського;  Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 204 с.

Приймав участь у  колективних монографіях:
-    Маркетинг-менеджмент: новые решения / Под. ред. А.А.Шубина. – Донецк: ДонНУЭТ, 2007. – С. 187-213
-    Ринок непродовольчих товарів України: реалії та перспективи: монографія: в 3 т./ кол. авт.:  О.О. Шубін, О.М. Азарян та ін..; за наук. ред. О.О. Шубіна; М-во освіти і науки України. Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010. – Т.2. – 528 с.
-    О.О. Шубін, О.М. Азарян, Д.В. Солоха, О.В. Бєлякова та ін. Потенціал регіону: вектори формування та використання. Монографія. – Донецьк: СПДЩ Купріянов В.С., 2011 – 658 с. 
-    Украина и её регионы на пути к инновационному обществу: монография: [в 4 т.] / [И.П. Булев, В.И. Дубницкий, Е.М. Азарян и др.]; под общ. ред. В.И. Дубницкого и И.П.Булеева; НАН Украины. Ин-т экономики промышленности; Донецкий экономико-гуманитарный институт; Академия экономических наук Украины. – Донецк: Юго-Восток, 2011. Т.2 – 2011. – 532 с.

Приймав участь у виданні підручника з грифом МОН  «Промисловий маркетинг» - § 2.13 та 5.1 (Промисловий маркетинг: підручник: у 2т./за заг. ред. д-ра екон. наук, професора О.О.Шубіна. – К.:ВД «Студцентр». – 2011. – Т.1. – 528 с.)

Статті у фахових виданнях
- «Удосконалення національних систем стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції в Україні» Торгівля і ринок Украіни: тем. зб. наук. пр. з проблем торгівлі і громад. харчування. / ДонНУЕТ – Донецьк, 2002. – Вип. 13, т. 2 – С. 127 – 132.
- «Реалізація системно-комплексного підходу до управління якістю продукції в Україні» Торгівля і ринок Украіни: тем. зб. наук. пр. з проблем торгівлі і громад. харчування. / ДонНУЕТ – Донецьк, 2002. – Вип. 13. - Вип. 13,  т. 2 . - 2002 . - С.61-67
- «Сучасні підходи до управління якістю та забезпечення конкурентоспроможності» Вісник Донецького університету. Серія В. Економіка і право. – 2002. - № 2-1. С. 11-16
- «Концепція розробки стандартів, які регламентують вимоги екологічної безпеки» Торгівля і ринок України: тем. зб. наук. пр. з проблем торгівлі і громад. харчування. – Донецьк, 2003. – Вип. 15,  т. ІІ.  – С. 70 – 74.
- «Практичні аспекти реалізації принципів системи управління якістю на ТОВ «АлМар-Пласт» Торгівля і ринок Украіни: темат. зб. наук. пр. Донецьк, 2004. – Вип. 16, т. ІІ – С. 250-255.
- «Особливості розробки та впровадження систем управління якістю на малих підприємствах» Торгівля і ринок Украіни: тем. зб. наук. пр. Донецьк, 2004. – Вип. 18.  – С. 180-185.
- «Про національну політику сприяння якості продукції в Україні» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 жовтня 2002 року „Товари ХХІ століття”/ РВВ ПУСКУ, Полтава. 2002.- Ч.І. - С. 30 – 32
- «Методологічні аспекти удосконалення процесів системи управління якістю на малому підприємстві» Торгівля і ринок Украіни: темат. зб. наук. пр./Донецьк, 2006. – Вип. 22. - С. 372-377.
- «Забезпечення якості продукції на основі партнерства зі споживачем в умовах взаємозв'язку критеріїв конкурентоспроможності та  якості»      
- «Уровень неопределённости и затраты на качество: целесообразность «Цикла Деминга» в управлении качеством на малом промышленном предприятии» Економічний простір: збірник наукових праць. / ПДАБА, - №37. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 202 - 215
- «Оцінка стану, конкурентних переваг та тенденцій розвитку європейського ринку пвх-вікон» Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки  / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Донецьк, 2010. - Вип. 2 (32). С. – 22-27.
- «Проблеми управління якістю  в умовах  ринкової  конкуренції  в сфері  малого бізнесу» Торгівля і ринок Украіни: тем. зб. наук. пр./ ДонНУЕТ,
Донецьк, 2010. - Вип. 29. – С. 3-11.

Матеріали наукових конференцій:
- «Вопросы систем менеджмента качества в сфере малого бизнеса» Das management. – 2010. - № 4 (07-09). – С.93 - 94.
- «Розвиток взаємовідносин постачальник-споживач з точки зору забезпечення якості продукції» Управління організацією: регіональні аспекти: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. 12-13 квітня 2002 р. / За ред. В.Г.Герасимчука. – К.: ІВЦ „Видавництво „Політехніка”, 2002. – С. 37
- «Вдосконалення систем управління якістю на базі стандартів ISO 9000: 2000» Міжнародна науково-практична конференція „Управління підприємствами: проблеми та шляхи їх вирішення”: матеріали конференції – Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. т.1. - С. 216-218.
- «Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств в умовах ринкового реформування економіки» Європейський вибір України: проблеми теорії та практики реалізації: міжнародна науково-практична конференція: Тези доповідей. – Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2003. - С. 51 – 52
- «Особливості розробки та впровадження систем управління якістю на малих підприємствах (на прикладі ТОВ “АлМар-Пласт”) м. Донецьк» Товарознавство та ринок споживчих товарів у 3-му тисячолітті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції /  ДонДУЕТ – Донецьк, 2004. - С. 137 - 138
- «Менеджмент якості, орієнтований на споживачів» Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта 2004”. Дніпропетровськ, 2004. - Том 15. Маркетинг та менеджмент. – С.18-19
- «Про необхідність застосування концепції Шість Сігм на ТОВ “АлМар-Пласт”» Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень 2005”.– Дніпропетровськ, 2005. т. 16. Економіка підприємства. - С. 63 - 65
- «Прогнозування напрямів підвищення результативності систем управління якістю на малих підприємствах» Вісник Київського національного університету технологій та дизайну: збірник наукових праць ювілейної міжнародної конференції „Інноваційні технології – майбутнє України”. Київ: Київський національний університет технологій та дизайну. - 2005. - № 5 (25). – т. 2.  – С.106 – 108.
- «Процесний підхід при впровадженні системи управління якістю на ТОВ „Алмар-пласт”» Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: збірник тез міжвузівської науково-практичної конференції, 13-14 квітня 2006 року / НУВГП. – Рівне, 2006. - С. 116 - 117
- «Непрерывное совершенствование системы управления качеством на малом предприятии как объективная необходимость» Третья  Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании», Днепропетровск – Варна – Техн. ун-т- Варна. – Днепропетровск: Фортуна, 2007. – С. 604-607
- «Принципи управління якістю та їх трансформування» Проблеми розвитку и впровадження систем управління якістю в регіоні: Матеріали 5-ої Регіональної науково-практичної і студентської  конференції. Донецьк: ДонНТУ,  2008. – С. 65-68.
- «Особливості оцінки стійкості функціонування суб’єктів малого підприємництва» Соціальні, фінансові та економічні основи ефективної політики держави в умовах глобалізації світової економіки: Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених  / Заг. ред. д.е.н., професора Дубницького В.І. – Донецьк, 2010. – Ч1. – С.139 – 142.

- «Національна політика якості, як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на всесвітньому ринку» 
Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених „Україна-Словаччина: фактори, проблеми і особливості глобалізації світової економіки” Том ІІ  – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. - С.137-138
- «Малий бізнес в умовах глобалізації економіки» Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених „Україна-Словаччина: фактори, проблеми і особливості глобалізації світової економіки”/ ДонНУЕТ. - Донецьк, 2010. – т. ІІ.  – С. 138 - 140

Квасников Андрей Анатольевич

kaa

Заместитель декана по воспитательной работе, 

Кандидат технических наук, ст. преподаватель

КВАСНИКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

 

У 2001 році закінчив Донецький національний університет економіки і торгівлі за спеціальністю маркетинг на ринку продовольчих товарів, здобув ОКР магістра з маркетингу.

Працює на кафедрі з 2003 року. З 2004р. – старший викладач кафедри.

У 2012 році захистив кандидатську дисертацію. Тема кандидатської дисертації «Розробка та дослідження якості нових видів ковбас з біфункціональними модулями».

З 2005 р. по 2006 р. займав посаду заступника декана з виховної роботи факультету маркетингу, торгівлі та митної справи ДонНУЕТ. З 2013 р. і по теперішній час – заступник декана з виховної роботи факультету маркетингу, торгівлі та митної справи ДонНУЕТ.

Викладає дисципліни: «Основи практичної товарознавчої діяльності», «Технологія зберігання і транспортування продовольчих товарів», «Товарознавство харчових товарів», «Ресурсозберігаючі технології продовольчих товарів».

Має понад 65 друкованих робіт, з яких 10 патентів України на винахід і корисну модель, 1 навчальний посібник, 2 монографії.

 

Мармазова Ольга Ивановна

moi

Старший куратор факультета, кандидат исторических наук, доцент

МАРМАЗОВА ОЛЬГА ІВАНІВНА 

 

Навчання: з 1986 по 1991 рр. навчався на історичному факультеті, Донецького 

національного університету (диплом кваліфікація історик, викладач історії та 

суспільствознавства). З 1994 по 1997 рр. навчання в аспірантурі історичного 

факультету ДонНУ (у 1999 р. захистила кандидатську дисертацію). 

 

Трудова діяльність: з 1999 р. і по теперішній час працює на кафедрі 

українознавства Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

 

Вчене звання, посада: кандидат історичних наук, доцент кафедри 

українознавства факультету маркетингу, торгівлі та митної справи Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського. 

 

Наукові інтереси: спеціалізується на дослідженні питань пов’язаних з 

діяльністю української діаспори. 

 

Дисципліни, що викладає: «Історія України»; «Історія української культури». 

 

Доручення: старший куратор ФМТМС, відповідальна за наукову роботу 

кафедри; дистанційну освіту; куратор. 

 

НАУКОВА РОБОТА 

1. Мармазова О.І. Мармазова Т.Р. Словаччина та Україна: спільні ознаки 

формування самостійної держави. /Вісник ДонНУЕТу - 2011. - № 2(50). - С. 

82-89. 

2. Мармазова О.І., Соловйова Г.Ю. Формування української діаспори у 

країнах Латинської Америки: Бразилія та Аргентина. -Матеріали VІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Naukowa przestrzen 

Europy – 2012», 07-15 квітня 2012, Пшемисль, Т. 29 «Історія.Політологія», 

С.54-58. 

3. Мармазова О.І. Мармазова Т.Р. Міждержавні стосунки України та 

Словаччини: договірно-правова база./ Вісник ДонНУЕТу - 2010. - № 

2(54)2012 - С.198-203. 

4. Мармазова О.І. Мармазова Т.Р. Геополітичний та цивілізаційний чинники 

в побудові зовнішньополітичної стратегії Словаччини: досвід для 

України./ Вісник ДонНУЕТу - 2011. - № 2(50). - С. 82-89. 

5. Мармазова О.І., Бокова К.В. Розвиток жіночої освіти в Україні в другій 

половині ХІХ – на початку ХХ століття// Dny vedy – 2012: матеріали VІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції Прага, 27 березня-5 квітня 

2012. – 2012. – С. 24-26. 6. Мармазова О.І., Знаменська А.В. История развития вычислительной 

техники// ІХ Mezdinarodni vedecko-prakticka konference «Vedecky pokrok 

na prelomu tysyachalety - 2013», D.18. Historie, Praha: 27.05.-05.06.2013. –

C. 53-55. 

7. Мармазова О.І., Жуков Є.Є. Народницький рух 60−80-рр. ХХ ст. // ІХ 

Mezdinarodni vedecko-prakticka conference «Efektivni nastroje modernich 

ved - 2013», D.19. Historie, Praha: 27.03.-05.04.2013. – C.40-43. 

8. Мармазова О.І., Чеб Я.Ю. Переселення українці до Сибіру у 20-х роках ХХ 

ст. // ІХ Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska 

nauka XXI powieka – 2013». Volume. 12 Historia. Praha: 07.05. – 15.05.2013 r. 

–С. 80-82. 

9. Мармазова О.І., Шуригина Ю.В. Християн Раковський: історичний портрет. 

// ІХ Mezdinarodni vedecko-prakticka konference «Vedecky pokrok na 

prelomu tysyachalety - 2013», D.17. Historie, Praha: 27.05.-05.06.2013. –С. 

70-71. 

10. Мармазова О. І. Інноваційні технології в навчальному процесі внз // 

Інновації і якість вищої освіти: зб. тез допов. сучасн. наук-метод. конф. 

наук.-педагог. працівників. – Донецьк: ДонНУЕТ, 16.04.2013р. –С. 379-380 

11. Мармазова О.І., Мармазова Т.. Геополітичний та цивілізаційний чинники 

в побудові зовнішньополітичної стратегії Словаччини: досвід для України 

/ О.І. Мармазова, Т. Мармазова // Вісник ДонНУЕТу / голов. ред. О.О. 

Шубін. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. № 2 (58). – С.103-110. 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1. Мармазова О.І., Бігун Г.С., Романуха О.М. Архітектура та живопис в 

Україні:практикум: для студ.екон. та торг.спец.-Донецьк:ДонНУЕТ,2011.-

72с. 

2. Мармазова О.І., Бігун Г.С., Романуха О.М. Історія України:навч.посіб. для 

студ.екон. і торг.спец.- Донецьк:ДонНУЕТ,2011.-257с. 

3. Мармазова О.І., Бігун Г.С., Романуха О.М. Скульптура та графіка: 

практикум: для студ. екон.і торг. спец. ден. та заоч. форм -

Донецьк:ДонНУЕТ,2012.-87с. 

4. Мармазова О.І., Бігун Г.С. Історія української культури: змістові модулі для 

семінарських занять для студ. екон.і торг. спец. ден. та заоч. форм-

Донецьк:ДонНУЕТ,2012.-26с. 

5. Мармазова О.І., Романуха О.М. Історія України: навчальний посібник для 

студентів економічних і торговельних спеціальностей та слухачів 

підготовчого відділення.-Донецьк:ДонНУЕТ, 2013.- 445 с. (Рекомендовано 

МОН України) 

6. Мармазова О.І. Розвиток театрального мистецтва в Україні: практикум/ 

Г.С. Бігун, О.І. Мармазова, О.М. Романуха. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2013. – 

90с.